Dự án là module quản lý danh sách dự án của công ty. Trong một hồ sơ dự án sẽ có các thông tin sau: tình trạng dự án, ngày bắt đầu/ngày kết thúc, tiến độ, công việc của dự án,…

Quản lý dự án đóng vai trò lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.