1. Xác định “Tên máy chủ”

Đối với tài khoản mail Zoho, bạn có thể thử 2 trường hợp dưới đây:

a.Tên máy chủ thư đi: smtp.zoho.com

– Port: 465 – Loại bảo mật: SLL

– Port: 587 – Loại bảo mật: TSL

– Yêu cầu xác thực: Có

=> Lúc này ở phần thông tin “Tên máy chủ gửi mail” của bạn cần nhập là: tls://smtp.zoho.com:587 hoặc ssl://smtp.zoho.com:465

b. Tên máy chủ thư đi: smtppro.zoho.com

– Port: 465 – Loại bảo mật: SLL

– Port: 587 – Loại bảo mật: TSL

– Yêu cầu xác thực: Có

=> Lúc này ở phần thông tin “Tên máy chủ gửi mail” của bạn cần nhập là: tls://smtppro.zoho.com:587 hoặc ssl://smtppro.zoho.com:465

2. Cấu hình trên CRM

Lưu ý: Bạn đăng nhập bằng User có quyền “Quản trị hệ thống” để thiết lập phần này.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm CloudPRO CRM

Bước 2: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Bước 3: Vào “Thiết lập thông tin”, chọn “Máy chủ gửi mail”

Bước 4: Click “Sửa” sau đó nhập các thông tin để kết nối, sau đó click “Lưu” để hoàn thành

1.Loại máy chủ: Chọn “Zoho”

2.Tên máy chủ: Nhập thông tin máy chủ giống như ở phần “Xác định tên máy chủ” ở trên

3.Tên truy cập: Nhập tài khoản email zoho bạn muốn cấu hình

4.Mật khẩu: Nhập mật khẩu tài khoản email zoho bạn muốn cấu hình

5.Gửi từ Email: Bạn nhập “Tên truy cập” ở trên

Lưu ý: Nhớ tick “Yêu cầu xác thực” trước khi nhấn “Lưu”