Hợp đồng là module quản lý hợp đồng nguyên tắc bao gồm những cam kết, điều khoản giữa bạn và khách hàng như: Hợp đồng này liên quan đến KH nào, điều khoản thanh toán, ngày bắt đầu hiệu lực, ngày kết thúc hiệu lực,…

 

Quản lý hợp đồng trong CloudPRO CRM bao gồm những chức năng sau:

​✔ Quản lý thông tin hợp đồng: tên hợp đồng, mã hợp đồng, loại hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, tình trạng hợp đồng, giá tri hợp đồng, người phụ trách …

​✔Theo dõi hợp đồng quan trọng và tìm kiếm nhanh chóng khi cần thiết

​✔Dễ dàng theo dõi nhật ký thay đổi thông tin hợp đồng: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì

​✔Thống kê báo cáo theo hợp đồng