1. Giới thiệu

Lịch sử đăng nhập là module quản lý lịch sử đăng nhập của các User. Ở đây sẽ hiển thị tất cả tên truy cập, địa chỉ IP, thời gian truy cập, thời gian thoát ra và tình trạng đăng nhập.

Tại menu này người dùng có thể lấy những thông tin về việc đăng nhập của những người sử dụng cụ thể. Mở menu và chọn một người sử dụng sau đó người dùng sẽ thấy các thông tin chi tiết về việc đăng nhập.

Xin hãy lưu ý rằng ngày giờ đăng nhập vào hệ thống luôn luôn được hiển thị, còn ngày giờ đăng xuất sẽ chỉ có khi người sử dụng sử dụng nút Đăng xuất.

2. Lịch sử đăng nhập

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt, chọn “Cấu hình hệ thống”

Bước 2: Click vào menu “Quản lý người dùng”, chọn “Lịch sử đăng nhập”

Tại đây bạn có thể xem được lịch sử đăng nhập của tất cả các user

Hoặc có thể xem theo từng User