Sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ của CloudFone, lúc này khách hàng sẽ được cung cấp 1 tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, tiến hành lấy các thông tin được cung cấp và cấu hình cho hệ thống CRM

(Để cấu hình được trên hệ thống CRM yêu cầu login bằng tài khoản có quyền quản trị)

Bước 1: Click vào icon góc phải (1), chọn “Cấu hình hệ thống” (2)

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Bước 2: Click vào Menu “Tích hợp” chọn “Cấu hình Call Center”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Click vào tab Kết nối, tìm kiếm Tổng đài cần kết nối sau đó click chọn Kết nối

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tích hợp tối đa 1 tổng đài tại một thời điểm.

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Chú thích:

Webservice URL: Là địa chỉ url của dịch vụ phía nhà cung cấp call center CloudFone. Địa chỉ này có giá trị cố định là: http://…

Service Name: Là mã account mà CloudFone cấp cho mỗi khách hàng khi đăng ký

Auth User & Auth Key: Do CloudFone cung cấp, dùng để xác thực truy cập vào webservice