Phiếu chi là module ghi nhận việc chi tiền để sử dụng cho mục đích nào đó của công ty như: thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp sau khi hoàn tất các thủ tục đặt hàng, hoàn tiền lại cho khách hàng,..

Báo cáo công nợ phải chi sẽ lấy thông tin từ module này.