Phân quyền dữ liệu phần 1:

Phân quyền dữ liệu phần 2: