Để người dùng có thể sử dụng tính năng cảnh báo của Notifications, trước tiên người quản trị hệ thống (admin) cần thiết lập cấu hình cảnh báo cho hệ thống, thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Click vào cài đặt, chọn “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Truy cập vào menu “Cài đặt khác” chọn “Cấu hình cảnh báo”

​✍Bước 3: Tiến hành thiết lập các thông tin cảnh báo

Ghi chú:

1: Cấu hình số ngày nhắc công việc sắp đến hạn.

2: Cấu hình thời gian sẽ tự động nhắc nhở gần đến thời gian bắt đầu công việc.

​✍Bước 4: Click “Lưu” để lưu lại thiết lập