Ticket là module quản lý những phản hồi, yêu cầu, thắc mắc, vụ việc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang cung cấp.

Ngoài ra, ticket cũng là nơi quản lý những feedback, yêu cầu trong nội bộ công ty, ví dụ: Nhân viên support nhờ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ vấn đề abc có thể note trên này.