Báo giá là module quản lý thông tin báo giá như: Báo giá cho KH nào, Sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu có điều khoản gì không…

Bạn có thể xuất thông tin báo giá này ra định dạng file PDF để gửi khách hàng tham khảo.

Bạn có thể tạo Báo giá từ thao tác chuyển đổi Cơ hội