1. Xem báo cáo

Bước 1: Click vào icon báo cáo trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm tên Báo cáo, rồi chọn để xem chi tiết.


2. Danh sách Báo cáo
a. Hợp đồng bán mới

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Hợp đồng bán mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng nắm thông tin các Hợp đồng mới

​?Theo dõi Ngày hiệu lực, Tình trạng của Hợp Đồng để đưa ra kế hoạch tương ứng