Tại màn hình chi tiết của một Sản Phẩm, bạn có thể thực hiện thao tác thêm mới Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn ngay mà không cần phải quay lại các module trên để thực hiện thao tác tạo mới, đồng thời khi tạo từ màn hình chi tiết sản phẩm hệ thống tự mapping sản phẩm đó nên User không cần phải thực hiện thao tác chọn sản phẩm như tạo mới thủ công bình thường.

Bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết tạo mới tại đây: