Liệt kê các báo cáo có sẵn trong hệ thống phần mềm

TÊN BÁO CÁO MỤC ĐÍCH/Ý NGHĨA HÌNH ẢNH THAM KHẢO
Tổng quan bán hàng
 • Phân tích tổng quan tiếp thị theo các chỉ số chiến dịch

 • Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả của chiến dịch mang lại => nhằm đánh giá mức độ hiệu quả để từ đó đánh giá ROI chiến dịch.

Hình ảnh báo cáo
Phễu bán hàng

 • Hiển thị số lượng Đầu mối, Cơ hội, Báo giá và Đơn hàng thu về trong kỳ

 • Tính tỷ lệ chuyển đổi tương ứng

 • Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả bán hàng của mình thông qua Tỷ lệ chuyển đổi Record theo phễu bán hàng

  => Đánh giá hiệu quả mức độ bán hàng

Hình ảnh báo cáo
Kết quả bán hàng theo kỳ

 • Hiển thị Doanh số, Doanh thu trong năm theo 12 tháng

 • Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả bán hàng của mình

 • Cho phép cấp trên theo dõi hiệu quả bán hàng của Team, Phòng ban,… bên dưới.

  => Nắm được tình hình bán hàng.

  => So sánh được doanh số/doanh thu => Điều chỉnh kế hoạch triển khai sao cho phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Kết quả bán hàng theo khách hàng cũ – mới

 • Cho phép người dùng theo dõi khách hàng mới/cũ đem lại nhiều lợi ích hơn

  => Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả

Hình ảnh báo cáo
Cơ hội theo bước bán hàng

 • Thống kế cơ hội theo Bước bán hàng theo Doanh số & số lương tương ứng.

  => Xác định giá trị cơ hội tại điểm nào trong pipeline là cao nhất.

  => Xác định “”Bottle-Neck”” tiềm ẩn => Từ đó đưa ra chiến lược phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ chuyển đổi theo bước bán hàng

 • Phân tích tỷ lệ chuyển đổi cơ hội theo Bước bán hàng.

  => Xác định hiệu quả chốt cơ hội của cá nhân/toàn công ty.

  => Xác định “”Bottle-Neck”” tiềm ẩn => Từ đó đưa ra chiến lược phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Lead mới

 • Hiển thị danh sách các Lead mới tạo/cập nhật gần nhất.

 • Cho phép người dùng theo dõi chi tiết Lead mới thu về.

  => Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc/bán hàng hiệu quả & kịp thời.

Hình ảnh báo cáo
Hot Lead

 • Hiển thị danh sách các Hot Lead .

  => Xác định các Lead có tiềm năng lớn => đưa ra kế hoạch chăm sóc, tập trung thời gian và nguồn lực hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Lead đang chăm sóc

 • Hiển thị danh sách các Lead đang chăm sóc

  => Hạn chế việc bỏ lỡ / chăm sóc không kịp thời để tránh làm mất cơ hội bán hàng

Hình ảnh báo cáo
Lead theo tình trạng

 • Thống kê số lượng Lead theo tình trạng trong Pipeline

 • Cho phép người dùng nắm số lượng Lead và so sánh theo tình trạng

Hình ảnh báo cáo
Cơ hội mới

 • Hiển thị danh sách các Cơ hội mới

  => Nắm thông tin & Điều hướng kế hoạch chăm sóc kịp thời.

Hình ảnh báo cáo
Cơ hội dự kiến chốt

 • Hiển thị danh sách các Cơ hội dự kiến chốt

 • Cho phép người dùng theo dõi các cơ hội sắp chốt

  => Tập trung thời gian & nguồn lực phù hợp

Hình ảnh báo cáo
Top Cơ hội

 • Hiển thị danh sách các Cơ hội có giá trị lớn.

  => Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc bán hàng phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Cơ hội đang thương lượng đàm phán

 • Hiển thị danh sách các Cơ hội ở bước Thương lượng/Đàm phán.

 • Cho phép người dùng theo dõi các cơ hội đang đàm phán.

  => Điều chỉnh kế hoạch sales phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ Cơ hội thành công/thất bại

 • Phân tích tỷ lệ chốt cơ hội thành công/thất bại.

  => Xác định tỷ lệ chốt thành công/chốt thất bại.

  => Xác định lý do và tái chiến lược bán hàng.

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ Cơ hội thất bại theo nguyên nhân

 • Phân tích lý do chốt thất bại cơ hội

 • Cho phép người dùng nắm lý do nào chiếm phần lớn

  => Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc cơ hội phù hợp

  => Gia tăng tỷ lệ chốt

Hình ảnh báo cáo
Top Sản phẩm bán chạy nhất

 • Hiển thị Top sản phẩm đem lại doanh số lớn nhất và số lượng tương ứng.

 • Cho phép người dùng theo dõi các sản phẩm nào thu về doanh số lớn nhất,

  => Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả,

  => Cho biết sản phẩm nào tuy bán ra số lượng lớn nhưng đem về doanh số thấp hơn và ngược lại.

Hình ảnh báo cáo
Top Dịch vụ bán chạy nhất

 • Hiển thị Top dịch vụ đem lại doanh số lớn nhất và số lượng bán ra tương ứng.

 • Cho phép người dùng theo dõi các dịch vụ nào thu về doanh số lớn nhất.

  => Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả.

  => Cho biết dịch vụ nào tuy bán ra số lượng lớn nhưng đem về doanh số thấp hơn và ngược lại.

Hình ảnh báo cáo
Dự báo Doanh số theo kỳ

 • Dự báo Doanh số dự kiến (Doanh số cơ hội có tỷ lệ chốt cụ thể) và số lượng cơ hội tương ứng trong năm theo 12 tháng.

 • Cho phép người dùng theo dõi tình hình bán hàng trong tương lai.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 ngành có doanh số cao nhất

 • Hiển thị Top 5 ngành đem lại doanh số lớn nhất.

 • Cho phép người dùng theo dõi các ngành nào là nguồn thu lớn nhất.

  => Tập trung nguồn lực hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 nguồn có doanh số cao nhất

 • Hiển thị Top 5 nguồn đem lại doanh số lớn nhất.

 • Cho phép người dùng theo dõi các nguồn nào thu về doanh số lớn nhất.

  => Tập trung nguồn lực hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Top 10 công ty có doanh số cao nhất

 • Thống kê Top 10 công ty mang lại doanh số cao nhất.

 • Đánh giá Công ty nào đem lại lợi ích lớn nhất.

  => Tập trung nguồn lực hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động giá trị cơ hội theo thời gian

 • Thế hiện biến động doanh số cơ hội theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước.

  => Phân tích tháng nào thì thu về nhiều doanh số cơ hội hơn.

Hình ảnh báo cáo
Giá trị cơ hội chốt thành công theo khách hàng Cũ – Mới

 • Hiển thị doanh số chốt thành công cơ hội theo loại khách hàng (mới/cũ).

 • Cho phép người dùng theo dõi khách hàng mới hay cũ có khả năng chốt cơ hội cao hơn.

  => Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Báo giá mới

 • Hiển thị danh sách các Báo giá mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng.

 • Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Báo giá.

  => Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Đơn hàng mới

 • Hiển thị danh sách các Đơn hàng mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng.

 • Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Báo giá.

  => Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Hợp đồng bán mới

 • Hiển thị danh sách các Hợp đồng bán mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng.

 • Cho phép người dùng nắm thông tin các Hợp đồng mới.

  => Theo dõi Ngày hiệu lực, Tình trạng của Hợp Đồng để đưa ra kế hoạch tương ứng.

Hình ảnh báo cáo
Khách hàng cá nhân mới

 • Hiển thị danh sách các Khách hàng cá nhân mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng.

 • Cho phép người dùng năm thông tin tổng quan KH và thao tác nhanh tại Dashboard.

  => Điều chỉnh chăm sóc bán hàng & tái bán hàng hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Tổng quan Chiến dịch

 • Phân tích tổng quan tiếp thị theo các chỉ số chiến dịch.

 • Phân tích hiệu quả tiếp thị trong kỳ và so sánh với kỳ trước trên 4 chỉ số: Lead, Cơ hội, Người liên hệ, Đơn hàng.

 • Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả của chiến dịch mang lại.

  => Đánh giá mức độ hiệu quả.

  => Đánh giá ROI chiến dịch.

Hình ảnh báo cáo
Chỉ số ROI theo Chiến dịch

 • Phân tích tỷ lệ thu hồi vốn & tạo doanh thu theo chiến dịch.

 • Đánh giá chiến dịch nào đang hoạt động hiệu quả.

  => Tập trung nguồn lực hiệu quả vào chiến dịch phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có chỉ số ROI cao nhất

 • Đánh giá Top 5 chiến dịch nào đang đem lại doanh thu nhiều nhất/số vốn bỏ ra.

Hình ảnh báo cáo
Top 10 nguồn có nhiều Lead nhất

 • Thống kê Top 10 nguồn thu về nhiều Lead nhất.

 • Đánh giá nguồn triển vọng nhất để tập trung nguồn lực phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 nguồn có nhiều Lead chuyển đổi nhất

 • Thống kê Top 5 nguồn theo Lead chuyển đổi lớn nhất.

 • Đánh giá nguồn nào có tỷ lệ chuyển đổi Lead cao nhất.

  => Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 nguồn có giá trị cơ hội chốt thành công cao nhất

 • Thống kê Top 5 nguồn có doanh số cơ hội chốt thành công lớn nhất.

 • Đánh giá nguồn nào có tiềm năng thu lợi cao nhất.

  => Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai.

Hình ảnh báo cáo
Tiềm năng thị trường theo nguồn

 • Phân tích nguồn nào thì có doanh số/doanh số cơ hội lớn hơn.

  => Đánh giá và tập trung vào nguồn tương ứng phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Top 10 ngành có nhiều Lead nhất

 • Thống kê Top 10 ngành thu về nhiều Lead nhất.

 • Đánh giá ngành triển vọng nhất.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 ngành có nhiều Lead chuyển đổi cao nhất

 • Thống kê Top 5 ngành theo Lead chuyển đổi lớn nhất.

 • Đánh giá ngành nào có tỷ lệ chuyển đổi Lead

  cao nhất.

  => Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 ngành có giá trị cơ hội chốt thành công cao nhất

 • Thống kê Top 5 ngành theo doanh số cơ hội chốt thành công lớn nhất.

 • Đánh giá ngành nào có tiềm năng thu lợi cao nhất.

  => Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai.

Hình ảnh báo cáo
Tiềm năng thị trường theo ngành

 • Phân tích ngành nào thì có doanh số/doanh số cơ hội lớn hơn.

  => Đánh giá và tập trung vào ngành tương ứng phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Tiềm năng thị trường theo nguồn

 • Phân tích nguồn nào thì có doanh số / doanh số cơ hội lớn hơn

 • Đánh giá và tập trung vào nguồn tương ứng phù hợp

Hình ảnh báo cáo
Chiến dịch đang hoạt động

 • Hiển thị danh sách các Chiến dịch đang hoạt động

 • Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch đang hoạt.

  => Phân tích hiệu quả chiến dịch: có đang đạt yêu cầu hay không? Để điều chỉnh phù hợp để đạt chỉ số mục tiêu.

Hình ảnh báo cáo
Chiến dịch lên kế hoạch

 • Hiển thị danh sách các Chiến dịch lên kế hoạch

  => Theo dõi Deadline và nắm bắt kịp thời gian

Hình ảnh báo cáo
Chiến dịch đã hoàn thành

 • Hiển thị danh sách các Chiến dịch Hoàn thành.

 • Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch hoàn thành.

  => Phân tích hiệu quả chiến dịch

  => Đánh giá mức độ tiếp thị & xuất báo cáo

Hình ảnh báo cáo
Chiến dịch ngừng hoạt động

 • Hiển thị danh sách các Chiến dịch ngừng hoạt động.

 • Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch này.

  => Phân tích lý do vì sao ngừng hoạt động chiến dịch.

  => Rút kinh nghiệm cho chiến dịch sắp tới/điều chỉnh kế hoạch để tái bắt đầu chiến dịch ngừng hoạt động.

Hình ảnh báo cáo
Chiến dịch đã hủy

 • Hiển thị danh sách các Chiến dịch đã hủy

 • Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch đã hủy.

  => Phân tích chỉ số chiến dịch.

  => Xác định lý do vì sao hủy & có nên tái bắt đầu chiến dịch hay không?

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có giá trị cơ hội cao nhất

 • Thống kê 5 chiến dịch theo doanh số cơ hội lớn nhất.

 • Đánh giá top 5 chiến dịch nào đang thu về doanh số cơ hội cao nhất.

  => Tập trung nguồn lực hợp lý, tái đánh giá và đưa ra kế hoạch phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất

 • Thống kê 5 chiến dịch theo tỷ lệ chuyển đổi.

 • Đánh giá mức độ chuyển đổi từ đầu mối -> cơ hội theo chiến dịch theo top 5 cao nhất.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có doanh số cao nhất

 • Thống kê 5 chiến dịch theo doanh số lớn nhất.

 • Đánh giá chiến dịch nào đang hoạt động hiệu quả dựa trên top 5 doanh số.

  => Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có chi phí cao nhất

 • Đánh giá top 5 chiến dịch nào tiêu tốn nhiều chi phí của công ty nhất.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có nhiều Lead nhất

 • Đánh giá top 5 chiến dịch nào thu về nhiều Lead nhất.

  => Điều chỉnh kế hoạch tiếp thị và tập trung nguồn lực phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có nhiều khách hàng cá nhân nhất

 • Đánh giá top 5 chiến dịch nào thu về nhiều khách hàng cá nhân nhất.

  => Điều chỉnh kế hoạch tiếp thị và tập trung nguồn lực phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Top 5 chiến dịch có nhiều khách hàng công ty nhất

 • Đánh giá top 5 chiến dịch nào thu về nhiều khách hàng công ty nhất.

  => Điều chỉnh kế hoạch tiếp thị và tập trung nguồn lực phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ chuyển đổi của Chiến dịch

 • Phân tích tỷ lệ chuyển đổi từ Lead cho đến lúc chốt thành công Cơ hội.

 • Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả chuyển đổi/chốt ở giai đoạn nào là hiệu quả/không hiệu quả.

  => Góp phần đánh giá mức độ hiệu quả bán hàng & điều chỉnh để tăng tỷ lệ chốt.

Hình ảnh báo cáo
So sánh tỷ lệ chuyển đổi theo Chiến dịch

 • Phân tích tỷ lệ chuyển đổi từ Cơ hội sang Lead và Tỷ lệ cơ hội sang Chốt thành công theo chiến dịch

  => Xác định được mức độ chuyển đổi của từng chiến dịch.

  => Xác định được chiến dịch nào tỷ lệ đầu mối sang cơ hội tuy cao nhưng tỷ lệ chốt lại thấp và ngược lại.

Hình ảnh báo cáo
So sánh tỷ lệ chuyển đổi theo loại chiến dịch

 • Phân tich tỷ lệ chuyển đổi từ Cơ hội sang Lead và Tỷ lệ cơ hội sang Chốt thành công theo nguồn tiếp thị.

  => Xác định được mức độ chuyển đổi của từng nguồn.

  => Xác định được nguồn nào tỷ lệ Đầu mối sang Cơ hội tuy cao nhưng tỷ lệ chốt lại thấp và ngược lại.

Hình ảnh báo cáo
Doanh số theo quy mô Công ty

 • Phân tích doanh số theo quy mô công ty

 • Xác định được khách hàng chính của doanh nghiệp đang là khách hàng nhỏ/vừa/lớn.

  => Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Doanh số theo thị trường

 • Phân tích doanh số theo từng tỉnh thành.

 • Đánh giá khu vực nào thu nhiều doanh số hơn và ngược lại.

  => Tập trung nguồn lực bán hàng hợp lý.

Hình ảnh báo cáo
Doanh số theo nhóm khách hàng

 • Phân tích doanh số theo nhóm khách hàng.

 • Xác định được nhóm khách hàng nào đem lại doanh số cao hơn và số lượng khách hàng tương ứng.

  => Đánh giá nhóm khách hàng nào góp phần lớn doanh số cho doanh nghiệp.

  => Đưa ra kế hoạch bán hàng phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Giá trị cơ hội chốt thành công theo khách hàng Cũ – Mới

 • Hiển thị doanh số chốt thành công cơ hội theo loại khách hàng (mới/cũ).

 • Cho phép người dùng theo dõi khách hàng mới hay cũ có khả năng chốt cơ hội cao hơn.

  => Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động Lead theo thời gian

 • Thể hiện biến động Lead thu về theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước.

  => Phân tích tháng nào thì thu về nhiều Lead hơn.

  => Xu hướng Lead thu vào theo tháng trong năm.

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ khách hàng theo quy mô công ty

 • Phân tích tỷ lệ quy mô công ty trong tổng số toàn bộ công ty.

 • Xác định được KH nhỏ/vừa/lớn chiếm đa số

  => Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ phân bố khách hàng theo vị trí địa lý

 • Phân tích khách hàng phân bổ tại những địa điểm khác nhau trên bản đồ.

 • Đánh giá khu vực nào tiềm năng hơn và ngược lại

  => Tập trung nguồn lực hợp lý.

Hình ảnh báo cáo
Tổng quan Hoạt động

 • Phân tích các hoạt động trong kỳ và so sánh với kỳ trước trên 4 chỉ số: SMS, Email, Social, Note/Comment

 • Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả tiếp thị/chăm sóc

  => Góp phần đánh giá mức độ hiệu quả và điều chỉnh để đạt KPI

Hình ảnh báo cáo
Lịch làm việc

 • Thể hiện các ngày có công việc/hoạt động

  => Giúp người dùng truy cập nhanh hơn tới những công việc trong thời gian cụ thể

Hình ảnh báo cáo
Cuộc gọi nhỡ

 • Hiển thị danh sách các Cuộc gọi nhỡ

 • Cho phép người dùng theo dõi các cuộc gọi bị nhỡ

  => Xác định thời gian nhỡ và gọi lại nếu cần

Hình ảnh báo cáo
Cuộc gọi quá hạn

 • Hiển thị danh sách các Cuộc gọi quá hạn

 • Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc gọi quá hạn

  => Tiến hành đặt lịch gọi lại nếu cần

Hình ảnh báo cáo
Cuộc gọi lên kế hoạch

 • Hiển thị danh sách các Cuộc gọi lên kế hoạch

 • Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc gọi sắp diễn ra

  => Tránh tình trạng quên/lỡ cuộc gọi gây ảnh hưởng quá trình chăm sóc/bán hàng

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động cuộc gọi theo thời gian

 • Thế hiện biến động số lượng cuộc gọi theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

  => Phân tích tháng nào thì có nhiều cuộc gọi hơn và ngược lại

  => Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Hình ảnh báo cáo
Thống kê cuộc gọi theo tình trạng

 • Thống kê số lượng cuộc gọi theo tình trạng

 • Cho phép người dùng đánh giá mức độ làm việc hiện tại của mình

  => Điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp hiệu quả

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ cuộc gọi theo kết quả

 • Phân tích tỷ lệ cuộc gọi theo kết quả

 • Giúp xác định kết quả các cuộc gọi và tỷ lệ của từng kết quả trên bức tranh tổng quan

  => Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ cuộc gọi đi theo mục đích

 • Phân tích tỷ lệ cuộc gọi đi theo mục đích

 • Giúp đánh giá các cuộc gọi đi chủ yếu là vì mục đích gì

  => Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ cuộc gọi đến theo mục đích

 • Phân tích tỷ lệ cuộc gọi đến theo mục đích

 • Giúp đánh giá các cuộc gọi đến chủ yếu là vì mục đích gì

  => Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Hình ảnh báo cáo
Cuộc họp quá hạn

 • Hiển thị danh sách các Cuộc họp quá hạn

 • Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc họp quá hạn

  => Tiến hành đặt lịch họp lại nếu cần

Hình ảnh báo cáo
Cuộc họp lên kế hoạch

 • Hiển thị danh sách các Cuộc họp lên kế hoạch

 • Theo dõi ngày bắt đầu/ngày kết thúc/mức độ ưu tiên

  => Xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động cuộc họp theo thời gian

 • Thế hiện biến động số lượng cuộc họp theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

  => Phân tích tháng nào thì có nhiều cuộc họp hơn và ngược lại

  => Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Hình ảnh báo cáo
Cuộc họp theo tình trạng

 • Thống kê số lượng cuộc họp theo tình trạng

 • Cho phép người dùng đánh giá mức độ làm việc hiện tại của mình

  => Điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp hiệu quả

Hình ảnh báo cáo
Công việc quá hạn

 • Hiển thị danh sách các Công việc quá hạn

 • Cho phép người dùng theo dõi các Công việc quá hạn deadline

  => Đưa ra quyết định xử lý công việc phù hợp

Hình ảnh báo cáo
Công việc lên kế hoạch

 • Hiển thị danh sách các Công việc lên kế hoạch

 • Theo dõi ngày bắt đầu/ngày kết thúc/mức độ ưu tiên

  => Xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

Hình ảnh báo cáo
Công việc đang tiến hành

 • Hiển thị danh sách các Công việc đang tiến hành

 • Theo dõi ngày kết thúc/mức độ ưu tiên

  => Xác định ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline”

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động công việc theo thời gian

 • Thế hiện biến động công việc theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

  => Phân tích tháng nào thì công việc nhiều hơn và ngược lại

  => Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Hình ảnh báo cáo
Công việc theo tình trạng

 • Thống kê số lượng công việc theo tình trạng

 • Cho phép người dùng đánh giá mức độ làm việc hiện tại của mình

  => Điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp hiệu quả

Hình ảnh báo cáo
Ticket đang mở

 • Hiển thị danh sách các Ticket đang mở

  => Xác định các tickets cần xử lý theo thứ tự ưu tiên

Hình ảnh báo cáo
Ticket đang tiến hành

 • Hiển thị danh sách các Ticket đang tiến hành

  => Xác định Tickets nào đang được xử lý => Thúc đẩy các bên liên quan để sớm đóng Tickets

Hình ảnh báo cáo
Ticket chờ phản hồi

 • Hiển thị danh sách các Ticket chờ phản hồi

 • Cho phép người dùng theo dõi các Ticket cần phản hồi sớm

  => Giúp phản hồi kịp thời => Tránh làm giảm hiệu quả CSKH

Hình ảnh báo cáo
Ticket đã đóng

 • Hiển thị danh sách Tickets đã đóng

 • Cho phép người dùng lục lại nhanh Tickets trong lịch sử đã hoàn thành

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động Ticket theo thời gian

 • Thế hiện biến động số lượng Tickets theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

  => Phân tích tháng nào thì Tickets nhiều hơn các tháng còn lại

Hình ảnh báo cáo
Ticket theo tình trạng

 • Thống kê số lượng Tickets theo tình trạng xử lý

  => Giúp biết được tình hình xử lý Tickets của cá nhân/toàn công ty

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ Ticket theo danh mục

 • Phân tích các Ticket theo danh mục

  => Xác định các vấn đề nào thường chiếm tỷ lệ cao hơn các vấn đề còn lại

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ Ticket theo mức độ ưu tiên

 • Phân tích tỷ lệ Tickets theo mức độ ưu tiên tương ứng

  => Giúp biết được tình hình Tickets trong khoảng thời gian cụ thể là ưu tiên cao hơn thấp

  => Điều chỉnh kế hoạch CSKH phù hơp

Hình ảnh báo cáo
Tỷ lệ Ticket theo đánh giá

 • Phân tích Tickets theo đánh giá

 • Cho phép người dùng đánh giá mức độ CSKH hiện tại

  => Điều chỉnh phù hợp để cải thiện tình hình

Hình ảnh báo cáo
Khách hàng sinh nhật tháng này

 • Hiển thị danh sách Khách hàng có sinh nhật trong tháng

 • Cho phép người dùng xác định các đối tượng có sinh nhật trong tháng để gửi email, sms chúc mừng sinh nhật,…

Hình ảnh báo cáo
Khách hàng sắp hết hạn hợp đồng

 • Hiển thị danh sách các Khách hàng có hợp đồng sắp đến hạn

 • Giúp người dùng nhắc nhở Khách hàng kịp thời

  => Tránh ảnh hưởng tình hình chung

Hình ảnh báo cáo
Khách hàng sắp hết hạn bảo hành/bảo trì

 • Hiển thị danh sách các Khách hàng gần đến hạn bảo hành/bảo trì

 • Cho phép người dùng xác định các đối tượng nhắc nhở hạn bảo hành bảo trì (nếu cần)

Hình ảnh báo cáo
Khách hàng quá X ngày không được chăm sóc

 • Hiển thị danh sách các Khách hàng không được chăm sóc trong X ngày

 • Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)

  => Tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ

Hình ảnh báo cáo
Khách hàng quá X ngày không có đơn hàng

 • Hiển thị danh sách các Khách hàng không có đơn hàng trong X ngày

 • Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)

Hình ảnh báo cáo
Khách hàng sắp đạt mức thành viên cao hơn

 • Hiển thị danh sách các Khách hàng sắp đạt mức doanh số cao hơn

 • Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần đẩy mạnh chăm sóc

Hình ảnh báo cáo
Doanh số theo nhân viên

 • Hiển thị danh sách nhân viên theo kết quả bán hàng từng tháng trong năm

 • Xác định các Nhân viên xuất sắc để khen thưởng hoặc phê bình,… theo từng tháng

Hình ảnh báo cáo
Top 10 nhân viên có doanh số cao nhất

 • Hiển thị danh sách Top 10 nhân viên có doanh số cao nhât

 • Xác định các nhân viên xuất sắc để khen thưởng hoặc phê bình,…

Hình ảnh báo cáo
Top 10 nhân viên có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất

 • Hiển thị danh sách Top 10 nhân viên có tỷ lệ chuyển đổi Đầu mối => Cơ hội chốt thành công cao nhất

 • Xác định các nhân viên xuất sắc để khen thưởng, phê bình,…

Hình ảnh báo cáo
Top 10 nhân viên có giá trị cơ hội chốt thành công cao nhất

 • Thống kê top 10 nhân viên có doanh số chốt thành công cao nhất

  => Phân tích nhân viên nào chốt được nhiều doanh số nhất để khen tặng, khen thưởng, biểu dương,…

Hình ảnh báo cáo
Top 10 nhân viên mất nhiều doanh số nhất

 • Thống kê top 10 nhân viên có doanh số chốt thất bại cao nhất

  => Phân tích nhân viên để cơ hội thất bại cao nhất để góp ý, phê bình, chê trách,…”

Hình ảnh báo cáo
Dự báo theo doanh số theo nhân viên

 • Hiển thị danh sách nhân viên theo doanh số dự báo từng tháng trong năm

 • Xác định các nhân viên có hiệu quả bán hàng đang tốt/không tốt

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động khách hàng theo thời gian

 • Thế hiện biến động khách hàng theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

  => Phân tích tháng nào thì thu về nhiều khách hàng hơn các tháng còn lại

Hình ảnh báo cáo
Top 10 nhân viên có số yêu cầu hỗ trợ hoàn thành cao nhất

 • Thống kê Top 10 nhân viên có Tickets hoàn thành cao nhất

  => Phân tích nhân viên nào xử lý nhiều Tickets nhất để khen tặng, khen thưởng,…”

Hình ảnh báo cáo
Ticket theo nhân viên

 • Thống kê Tickets theo từng nhân viên

  => Phân tích nhân viên nào xử lý nhiều Tickets hơn/có nhiều phàn nàn hơn/…”

Hình ảnh báo cáo
Ticket theo phòng ban

 • Thống kê Tickets theo phòng ban trong công ty

  => Phân tích công ty nào xử lý nhiều Tickets hơn/có nhiều phàn nàn hơn/…

Hình ảnh báo cáo
Tổng quan công nợ

 • Hiển thị các chỉ số công nợ hiện tại

 • Cho phép người dùng theo dõi tình hình thu chi công nợ

  => Đưa ra kế hoạch hành động phù hợp

Hình ảnh báo cáo
Biểu đồ biến động công nợ theo thời gian

 • Thế hiện biến động thu chi công nợ theo 12 tháng trong năm

  => Phân tích tháng nào thì thu vượt chi và ngược lại

Hình ảnh báo cáo
Công nợ phải thu

 • Hiển thị danh sách các công ty theo công nợ phải thu

 • Cho phép người dùng theo dõi các công ty nào thanh toán hết/chưa hết; quá hạn hay không

  => Thúc đẩy thanh toán kịp thời

Hình ảnh báo cáo
Công nợ phải thu năm nay

 • Thế hiện biến động công nợ theo 12 tháng trong năm hiện tại

  => Phân tích đã thu/dự thu là bao nhiêu

  => Tháng nào thì lượng đã thu cao hơn dự thu và ngược lại

Hình ảnh báo cáo
Chi tiết công nợ đến hạn phải thu

 • Hiển thị danh sách các Phiếu thu đến hạn phải thu

 • Cho phép người dùng theo dõi để đưa ra các hành động phù hợp nhằm không để khách hàng quá hạn chi

Hình ảnh báo cáo
Top 10 nhân viên có công nợ cao nhất

 • Thống kê 10 nhân viên có tổng công nợ phải thu đang phụ trách thu cao nhất

  => Giúp xác định nhân viên nào cần phải được nhắc nhở thu để tránh quá hạn,…

Hình ảnh báo cáo
Top 10 khách hàng có công nợ quá hạn cao nhất

 • Thống kê top 10 khách hàng có nợ quá hạn cao nhất giúp người dùng nhận biết nợ xấu, nợ quá hạn

  => Kế hoạch xử lý hợp lý”

Hình ảnh báo cáo
Công nợ phải chi

 • Hiển thị danh sách các Nhà cung cấp theo công nợ phải chi

 • Cho phép người dùng theo dõi các nhà cung cấp nào nào cần thanh toán

  => Thúc đẩy thanh toán kịp thời

Hình ảnh báo cáo
Công nợ phải chi năm nay

 • Thế hiện biến động công nợ phải chi theo 12 tháng trong năm hiện tại

  => Phân tích đã chi/dự chi là bao nhiêu

  => Tháng nào thì lượng đã chi cao hơn dự chi và ngược lại

Hình ảnh báo cáo
Chi tiết công nợ đến hạn phải chi

 • Hiển thị danh sách các Phiếu chi đến hạn phải chi

 • Cho phép người dùng theo dõi để đưa ra các hành động phù hợp nhằm không để quá hạn các khoản phải chi.

Hình ảnh báo cáo