Trên hệ thống CloudPRO CRM có 3 màn hình chính là Màn hình trang chủ, Màn hình danh sách, Màn hình chi tiết, mỗi màn hình sẽ thể hiện các thông tin khác nhau, để bắt đầu sử dụng hệ thống, bạn cần tham khảo qua các thông tin hiển trị, tính năng sẵn có trên các màn hình để ứng dụng vào các tình huống thực tế sau này trong quá trình sử dụng.

I. Màn hình trang chủ
II. Màn hình danh sách
III. Màn hình chi tiết