1. Biểu đồ biến động cuộc gọi theo thời gian

Mục đích

 • Thế hiện biến động số lượng cuộc gọi theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

Ý nghĩa

 • Phân tích tháng nào thì có nhiều cuộc gọi hơn và ngược lại ==> Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Bộ lọc thời gian sử dụng:

 • Theo Năm (12 tháng): 2 năm gần nhất

 • Theo Tháng (30 ngày): 2 tháng gần nhất

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Cuộc gọi

 • Thống kê (Count) các cuộc gọi của 2 năm/tháng liền kề và gom nhóm (group by) theo tháng/ngày.

2. Cuộc gọi nhỡ

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Cuộc gọi nhỡ

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng theo dõi các cuộc gọi bị nhỡ ==> Xác định thời gian nhỡ và gọi lại nếu cần

Giải thích

 • [Ngày giờ kết thúc] < [Ngày giờ hiện tại]

 • Lấy [Ngày giờ kết thúc] làm trường lọc cuộc gọi

 • Hiển thị theo: [Ngày giờ kết thúc]

3. Cuộc gọi quá hạn

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Cuộc gọi quá hạn

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc gọi quá hạn ==> Tiến hành đặt lịch gọi lại nếu cần

Giải thích

 • Lấy [Ngày giờ kết thúc] làm trường lọc cuộc gọi

 • [Tình trạng] khác [Đã kết thúc, Hủy]

 • [Ngày giờ hiện tại] > [Ngày giờ kết thúc]

 • [Hướng cuộc gọi] = Cuộc gọi đi

 • Hiển thị theo: [Ngày giờ kết thúc] => dữ liệu quá hạn gần đây sẽ hiển thị đầu tiên. Trường hợp nếu >2 dữ liệu có cùng 1 [Ngày giờ kết thúc] thì xét [Ngày giờ bắt đầu]

4. Cuộc gọi lên kế hoạch

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Cuộc gọi lên kế hoạch

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc gọi sắp diễn ra ==> Tránh tình trạng quên / lỡ cuộc gọi gây ảnh hưởng quá trình chăm sóc/bán hàng

Giải thích:

 • [Tình trạng] = Lên kế hoạch

 • Lấy [Ngày giờ bắt đầu] làm trường lọc

 • Hiển thị theo: [Ngày giờ bắt đầu]

 • Dữ liệu phải thỏa mãn [Ngày giờ kết thúc] > [Ngày giờ hiện tại] (tức chưa quá hạn)

5. Thống kê cuộc gọi theo tình trạng

Mục đích

 • Thống kê số lượng cuộc gọi theo tình trạng

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng đánh giá mức độ làm việc hiện tại của mình ==> Điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp hiệu quả

Giải thích

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Cuộc gọi

 • Count các Cuộc gọi thỏa mãn, group trường [Tình trạng]

 • Hiển thị thứ tự cột tương ứng với thứ tự giá trị Droplist [Tình trạng]

6. Tỷ lệ cuộc gọi theo kết quả

Mục đích

 • Phân tích tỷ lệ cuộc gọi theo kết quả

Ý nghĩa

 • Giúp xác định kết quả các cuộc gọi và tỷ lệ của từng kết quả trên bức tranh tổng quan Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Giải thích

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Cuộc gọi (module Hoạt động)

 • Đếm (count) các Cuộc gọi (module Hoạt động) theo trường [Kết quả cuộc gọi]

 • Sau đó, tính tỷ lệ % mà các Cuộc gọi theo từng giá trị [Kết quả cuộc gọi] chiếm trong tổng 100%

7. Tỷ lệ cuộc gọi đi theo mục đích

Mục đích

 • Phân tích tỷ lệ cuộc gọi đi theo mục đích

Ý nghĩa

 • Giúp đánh giá các cuộc gọi đi chủ yếu là vì mục đích gì ==> Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Giải thích

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Cuộc gọi đi (module Hoạt động)

 • Đếm (count) các Cuộc gọi đi (module Hoạt động) theo trường [Mục đích cuộc gọi]

 • Tính tỷ lệ % mà các Cuộc gọi đi theo từng giá trị [Mục đích cuộc gọi] chiếm trong tổng 100%

8. Tỷ lệ cuộc gọi đến theo mục đích

Mục đích

 • Phân tích tỷ lệ cuộc gọi đến theo mục đích

Ý nghĩa

 • Giúp đánh giá các cuộc gọi đến chủ yếu là vì mục đích gì ==> Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Giải thích

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Cuộc gọi đến (module Hoạt động)

 • Đếm (count) các Cuộc gọi đến (module Hoạt động) theo giá trị trường [Mục đích cuộc gọi]

 • Tính tỷ lệ % mà các Cuộc gọi đến theo từng giá trị trường [Mục đích cuộc gọi]chiếm trong tổng 100%