1. Doanh số theo nhóm khách hàng

Mục đích

 • Phân tích doanh số theo nhóm KH

Ý nghĩa

 • Xác định được nhóm KH nào đem lại doanh số cao hơn và số lượng KH tương ứng

=> Đánh giá nhóm KH nào góp phần lớn doanh số cho doanh nghiệp

=> Đưa ra kế hoạch bán hàng phù hợp

Giải thích

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc các dữ liệu (khách hàng/đơn hàng)

 • Tính số lượng khách hàng & doanh số tương ứng gom nhóm (group) theo trường [Nhóm khách hàng]

2. Tỷ lệ khách hàng theo quy mô công ty

Mục đích

 • Phân tích tỷ lệ quy mô công ty trong tổng số toàn bộ công ty

Ý nghĩa

 • Xác định được KH nhỏ / vừa / lớn chiếm đa số => Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Công ty

 • Đếm (count) các Công ty theo trường [Quy mô Công ty]

 • Sau đó, tính tỷ lệ % mà các công ty theo từng giá trị [Quy mô công ty] chiếm trong tổng 100%

3. Doanh số theo quy mô công ty

Mục đích

 • Phân tích doanh số theo quy mô công ty

Ý nghĩa

 • Xác định được KH chính của doanh nghiệp đang là KH nhỏ / vừa / lớn => Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc dữ liệu (Đơn hàng/Cơ hội)

 • Tính (sum) Doanh số & Giá trị cơ hội và gom nhóm (group) theo trường [Quy mô công ty] của các công ty liên kết với Đơn hàng/Cơ hội tương ứng.

4. Top 10 công ty có doanh số cao nhất

Mục đích

 • Thống kê 10 công ty mang lại doanh số cao nhất

Ý nghĩa

 • Đánh giá Công ty nào đem lại lợi ích lớn nhất => Tập trung nguồn lực hiệu quả

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Đơn hàng

 • Tính (sum) Doanh số và gom nhóm (group) theo công ty tương ứng