Phiếu thu là một mẫu phiếu ghi nhận thu tiền khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng, hóa đơn,…

Các báo cáo doanh thu, công nợ sẽ lấy dữ liệu từ module này.

Quản lý Phiếu thu trên phần mềm CloudPRO CRM bao gồm:

​✔Tạo mới, theo dõi và tìm kiếm Phiếu thu mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

​✔Hỗ trợ thanh toán, thu tiền nhiều lần

​✔Hủy phiếu thu