1. KH Thô với Lead

2. Lead với Người liên hệ

3. Lead với Cơ hội

4. Đơn hàng với Hợp đồng

5. Đơn hàng (SO) với Đơn hàng mua (PO)

6. Bảng giá với Báo giá

7. Sản phẩm với Dịch vụ

8. Sản phẩm với Tài sản