Hướng dẫn các thao tác chính sử dụng trên hệ thống, những thao tác này sẽ được lặp đi lặp lại giống nhau ở các module quản trị.