1. Tổng quan hoạt động

Mục đích

 • Phân tích số lượng các hoạt động tương tác của nhân viên với khách hàng trong kỳ và so sánh với kỳ trước đó theo các chỉ số: Cuộc gọi, Cuộc họp, Công việc, SMS, Email, Bình luận, tin nhắn Zalo OA, tin nhắn Zalo có phí.

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng theo dõi tình hình hoạt động tiếp thị/chăm sóc khách hàng của mình

=> Góp phần đánh giá mức độ hiệu quả và điều chỉnh hợp lý để đạt KPI đạt ra

Giải thích:

– Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc

– Thống kê (Count) các dữ liệu tương ứng thỏa mãn bộ lọc

 • Zalo Miễn phí: Zalo OA

 • Zalo có phí: Dịch vụ nhắn tin nhanh – OTT (Zalo)

2. Biểu đồ biến động công việc theo thời gian

Mục đích

 • Thể hiện biến động công việc theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

Ý nghĩa

 • Phân tích tháng nào thì công việc nhiều hơn và ngược lại

 • Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Bộ lọc thời gian sử dụng:

 • Theo Năm (12 tháng): 2 năm gần nhất

 • Theo Tháng (30 ngày): 2 tháng gần nhất

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc công việc

 • Thống kê (Count) các công việc của 2 năm/tháng liền kề và gom nhóm (group by) theo tháng/ngày.

3. Biểu đồ biến động cuộc họp theo thời gian

Mục đích

 • Thể hiện biến động số lượng cuộc họp theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

Ý nghĩa

 • Phân tích tháng nào thì có nhiều cuộc họp hơn và ngược lại => Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Bộ lọc thời gian sử dụng:

 • Theo Năm (12 tháng): 2 năm gần nhất

 • Theo Tháng (30 ngày): 2 tháng gần nhất

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc cuộc họp

 • Thống kê (Count) các cuộc họp của 2 năm/tháng liền kề và gom nhóm (group by) theo tháng/ngày.

4. Cuộc họp theo tình trạng

Mục đích

 • Thống kê số lượng cuộc họp theo tình trạng

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng đánh giá mức độ làm việc hiện tại của mình

 • Điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp hiệu quả

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Cuộc họp

 • Count các Cuộc họp thỏa mãn, group trường [Tình trạng]

 • Hiển thị thứ tự cột tương ứng với thứ tự giá trị Droplist [Tình trạng

5. Công việc theo tình trạng

Mục đích

 • Thống kê số lượng cuộc họp theo tình trạng

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng đánh giá mức độ làm việc hiện tại của mình

 • Điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp hiệu quả

Giải thích:

 • Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Công việc

 • Count các Công việc thỏa mãn, group trường [Tình trạng]

 • Hiển thị thứ tự cột tương ứng với thứ tự giá trị Droplist [Tình trạng

6. Công việc quá hạn

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Công việc quá hạn

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng theo dõi các Công việc quá hạn deadline

 • Đưa ra quyết định xử lý công việc phù hợp

Giải thích:

 • Công việc có [Tình trạng] khác [Lên kế hoạch, Đang tiến hành, Đang chờ xử lý]

 • [Ngày hiện tại] > [Ngày kết thúc]

 • Lấy [Ngày kết thúc] làm trường lọc

 • Hiển thị theo: [Ngày kết thúc] => Dữ liệu quá hạn gần đây sẽ hiển thị đầu tiên. Trường hợp nếu >2 dữ liệu có cùng 1 [Ngày kết thúc] thì xét [Ngày giờ bắt đầu]

7. Công việc lên kế hoạch

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Công việc lên kế hoạch

Ý nghĩa

 • Theo dõi ngày bắt đầu / ngày kết thúc / mức độ ưu tiên

 • Xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

Giải thích:

 • Công việc có [Tình trạng] = Lên kế hoạch

 • Lấy [Ngày giờ bắt đầu] làm trường lọc

 • Hiển thị theo: [Ngày giờ bắt đầu]

 • Dữ liệu phải thỏa mãn [Ngày kết thúc] > [Ngày hiện tại]

8. Công việc đang tiến hành

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Công việc đang tiến hành

Ý nghĩa

 • Theo dõi ngày kết thúc/mức độ ưu tiên

 • Xác định ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

Giải thích:

 • Công việc có [Tình trạng] = Đang tiến hành

 • Lấy [Ngày giờ bắt đầu] làm trường lọc

 • Hiển thị theo: [Ngày giờ bắt đầu]

 • Dữ liệu phải thỏa mãn [Ngày kết thúc] >= [Ngày hiện tại]

9. Cuộc họp quá hạn

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Cuộc họp quá hạn

Ý nghĩa

 • Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc họp quá hạn

 • Tiến hành đặt lịch họp lại nếu cần

Giải thích:

 • Cuộc họp có [Tình trạng] khác [Đã kết thúc, Hủy]

 • [Ngày giờ hiện tại] > [Ngày giờ kết thúc]

 • Lấy [Ngày giờ kết thúc] làm trường lọc

 • Hiển thị theo: [Ngày giờ kết thúc] => Dữ liệu quá hạn gần đây sẽ hiển thị đầu tiên. Trường hợp nếu >2 dữ liệu có cùng 1 [Ngày giờ kết thúc] thì xét [Ngày giờ bắt đầu]

10. Cuộc họp lên kế hoạch

Mục đích

 • Hiển thị danh sách các Cuộc họp lên kế hoạch

Ý nghĩa

 • Theo dõi ngày bắt đầu/ngày kết thúc/mức độ ưu tiên Xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

Giải thích:

 • Cuộc họp có [Tình trạng] = Lên kế hoạch

 • Lấy [Ngày giờ bắt đầu] làm trường lọc

 • Hiển thị theo: [Ngày giờ bắt đầu]

 • Dữ liệu phải thỏa mãn [Ngày giờ kết thúc] > [Ngày giờ hiện tại]