Tại màn hình chi tiết của một Dịch vụ, bạn có thể thực hiện thao tác thêm mới Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn ngay mà không cần phải quay lại các module trên để thực hiện thao tác tạo mới, đồng thời khi tạo từ màn hình chi tiết sản phẩm hệ thống tự mapping Dịch vụ đó nên User không cần phải thực hiện thao tác chọn Dịch vụ như tạo mới thủ công bình thường.

Bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết tạo mới tại đây:

  1. Tạo mới Báo giá
  2. Tạo mới Đơn hàng
  3. Tạo mới Đơn hàng mua
  4. Tạo mới Hóa đơn