Bạn có thể xem dữ liệu thông qua 2 cách:

– Xem nhanh thông tin tổng quan ở màn hình danh sách, chỉ bằng 1 cú click bạn có thể xem các thông tin quan trọng của dữ liệu 1 cách nhanh chóng.
– Xem đầy đủ thông tin áp dụng khi bạn cần xem thông tin ở bản đầy đủ, thể hiện chi tiết các trường thông tin quản lý của dữ liệu.

Lưu ý: Hiện tại chức năng xem nhanh dữ liệu hỗ trợ ở 1 số module quan trọng như: Lead, Người liên hệ, Công ty, Báo cáo.

1. Xem nhanh

Bước 1: Truy cập vào module cần xem dữ liệu

Ví dụ ở đây bạn vào module “Lead

Bước 2: Bạn nhấn chọn icon bên dưới để xem nhanh 1 dữ liệu

Tại đây, bạn cũng có thể di chuyển qua – lại giữa các dữ liệu theo thứ tự trên màn hình danh sách.

Từ màn hình xem nhanh này, bạn cũng có thể nhấn “Xem chi tiết” một dữ liệu

2. Xem chi tiết

Ngoài cách xem nhanh 1 dữ liệu, bạn cũng có thể xem chi tiết 1 dữ liệu thông qua các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào module cần xem dữ liệu

Ví dụ ở đây bạn vào module “Lead

Bước 2: Bạn tìm kiếm & chọn dữ liệu để xem chi tiết

Tại đây, bạn cũng có thể di chuyển qua – lại giữa màn hình chi tiết của các khách hàng khác.