Thông tin lịch sử các hoạt động diễn ra đối với contact bên mautic sẽ tự động được đồng bộ về bên phía CRM, bạn có thể đứng tại phần mềm CRM và theo dõi được lịch sử thực hiện các tác vụ đối với contact đó.

Để xem lịch sử của khách hàng bạn vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

​ ✍ Bước 1: Mở thông tin đầu mối, sau đó click vào “Xem thêm” chọn “Lịch sử mautic”

​✍Bước 2: Tại đây bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ thông tin lịch sử của contact bên phía mautic đối với đầu mối này