1. Tạo công việc (Tác vụ)

Với chức năng tạo công việc, bạn có thể note lại những công việc cần làm sắp tới, có thể đặt ra deadline làm mục tiêu hoàn thành công việc. Để tạo một công việc ở màn hình Lịch, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn tab “Lịch”

​✍Bước 2: Chọn ngày tạo công việc trên lịch, sau đó nhấn vào dấu cộng ở góc phải

​✍Bước 3: Chọn “Thêm Công việc”

​✍Bước 4: Tiến hành nhập thông tin cho công việc dự kiến của bạn, sau đó lưu lại


2. Tạo hoạt động (Cuộc gọi/ cuộc hẹn)

Tương tự như tạo công việc, bạn có thể lên kế hoạch cho cuộc hẹn, cuộc gọi với khách hàng/ đối tác/ nhân viên nội bộ ngay trên màn hình Lịch như sau:

​✍Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn tab “Lịch”

​✍Bước 2: Chọn ngày tạo hoạt động trên lịch, sau đó nhấn vào dấu cộng ở góc phải

​✍Bước 3: Chọn “Thêm Cuộc họp hoặc công việc”

​✍Bước 4: Nhập các thông tin cho hoạt động, sau đó lưu lại


3. Mời người tham gia hoạt động
a. Mời nhân viên tham gia

Đối với những cuộc họp cần nhiều nhân viên tham gia, bạn có thể mời các nhân viên vào cuộc họp của mình trong lúc tạo cuộc họp, thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

​✍Bước 1: Ở màn hình tạo mới hoạt động là cuộc họp, tại field “Người dùng được mời”, bạn nhập tên nhân viên tham gia vào

​✍Bước 2: Sau khi mời nhân viên tham gia vào cuộc họp và nhập các thông tin liên quan đến cuộc họp, bạn nhấn dấu tick ở góc phải để lưu lại cuộc họp

b. Mời khách hàng tham gia

Đối với những cuộc họp liên quan đến khách hàng và bạn muốn khách hàng tham gia vào cuộc họp, bạn có thể mời khách hàng qua chức năng này.

Tương tự như mời nhân viên tham gia, bạn có thể nhập tên khách hàng vào field “Người liên hệ được mời”, sau đó lưu lại như sau:


4. Xem lịch làm việc

Với chức năng này, bạn có thể xem được các hoạt động/ công việc của mình trong ngày/ sắp tới/ trong quá khứ

​✍Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn tab “Lịch”

​✍Bước 2: Tại màn hình này, bạn có thể xem danh sách hoạt động/ công việc

Tips: Bạn có thể xem hoạt động/ công việc theo ngày mong muốn hoặc trong hôm nay:


5. Hoàn tất hoạt động/ công việc

Khi hoạt động/ công việc của bạn đã hoàn thành, bạn cần đánh dấu lại đã hoàn thành để tổng kết lại những việc nào đã hoàn thành, những việc nào còn đang tiến hành. Để đánh dấu hoàn tất công việc, bạn thực hiện theo các cách hướng dẫn sau đây:

Cách 1: Tại màn hình danh sách lịch làm việc, chọn công việc muốn hoàn thành, giữ và vuốt sang trái

Cách 2: Mở thông tin chi tiết công việc muốn hoàn thành, sau đó nhấn button “Hoàn thành” ở dưới cùng của công việc

? Kết quả sau khi hoàn thành công việc: