Ở module Báo cáo, bạn có thể xem được các báo cáo dạng biểu đồ trực quan nhằm theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, so sánh sự biến động của các con số thống kê theo tháng/ quý/ năm. Để xem được báo cáo, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

​✍Bước 1: Nhấn vào module ”Báo cáo” ở menu

​✍Bước 2: Tại đây, bạn có thể xem các báo cáo về doanh thu, tình hình hoạt động của công ty