Đối với những record quan trọng, bạn có thể sử dụng chức năng này để đánh dấu, tham khảo các cách hướng dẫn dưới đây:

Ví dụ: Đánh dấu một vài hồ sơ Lead quan trọng

– Cách 1: Vào màn hình listview, chọn ngôi sao để đánh dấu yêu thích

– Cách 2: Vào màn hình detail, nhấn vào icon ngôi sao ở góc phải màn hình