(Để cấu hình được trên hệ thống CRM yêu cầu login bằng tài khoản có quyền quản trị)

Bước 1: Click vào icon góc phải (1), chọn “Cấu hình hệ thống” (2)

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Bước 2: Click vào Menu “Tích hợp” chọn “Cấu hình Call Center”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Click vào tab Kết nối, tìm kiếm Tổng đài cần kết nối sau đó click chọn Kết nối

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tích hợp tối đa 1 tổng đài tại một thời điểm.

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Chú thích:

AMI Server IP: là địa chỉ IP hoặc domain của thiết bị YeaStar đã được NAT ra internet

AMI Port: là cổng kết nối phương thức AMI đã thiết lập trong thiết bị YeaStar

AMI Username và AMI Password: là thông tin tài khoản kết nối thông qua phương thức AMI

API Server URL: là địa chỉ URL để truy cập dịch vụ của Restful API, địa chỉ này có dạng

https://<IP_OR_DOMAIN>:<PORT>/api/v1.1.0/

API Username và API Password: là thông tin tài khoản xác thực truy cập API đã cấu hình trên thiết bị YeaStar