Trước khi bắt đầu sử dụng tính năng Email Marketing Automation, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận kĩ thuật (Admin) để đảm bảo các điều kiện sau đây đã hoàn tất:

– Ban có tài khoản mautic

– Phần mềm CloudPRO CRM đã được đấu nối với phần mềm Mautic.

+ Lấy thông tin Oauth Callback URL và Webhook URL của CRM

+ Cấu hình API Mautic

+ Tạo OAuth2 Credentials

+ Kết nối Webhook URL của CRM

​- Cấu hình Mautic trên CRM đã được thiết lập.

+ Kết nối Mautic API

+ Cấu hình chung

+ Mapping field​