Chức năng này giúp bạn phát hiện các khách hàng bị trùng lặp thông tin như email, số điện thoại… và thực hiện gộp dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được lưu trữ chuẩn hóa và duy nhất trên CRM.

Ví dụ: Bạn đang nhận thấy ở module Lead có một số dòng dữ liệu bị trùng nhiều thông tin, bạn tiến hành tìm và gộp trùng dữ liệu thực hiện theo các bước sau đây:

​✍Bước 1: Vào màn hình danh sách “Lead”

​✍Bước 2: Click vào  , chọn “Tìm trùng”

​✍Bước 3: Nhập các field thông tin để thực hiện tìm trùng theo các field này, sau đó nhấn “Tìm trùng”

​✍Bước 4: Kết quả danh sách dữ liệu bị trùng hiện lên, bạn tick vào các dữ liệu muốn gộp sau đó chọn “Merge”

Lưu ý: Bạn chỉ được gộp tối đa 3 record.

Tại đây bạn cũng có tick để xóa những dữ liệu bị trùng lặp (nếu k muốn gộp)

​✍Bước 5: Màn hình gộp trùng hiện lên, bạn tick chọn các thông tin muốn giữ lại, sau đó click “Gộp dữ liệu”

Sau khi gộp, các dữ liệu bị trùng sẽ được gộp lại thành 1 dữ liệu và không tìm thấy bản trùng nào nữa.