Trong một số trường hợp phiếu chi được tạo ra nhưng không được duyệt hay vì một số lý do nào đó mà không sử dụng nữa,…bạn thực hiện thao tác hủy phiếu chi.

Lưu ý: Việc hủy phiếu chi chỉ áp dụng cho những phiếu chi chưa được gửi đề xuất trưởng phòng, giám đốc duyệt

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Phiếu chi, bạn chọn “Hủy phiếu”

​✍Bước 2: Click “Yes” để xác nhận

Sau khi hủy thành công, trạng thái của Phiếu chi được chuyển sang “Hủy”