Lưu ý: Nếu sửa chữa nội bộ xong thì sẽ tự động sinh ra task trả tương ứng, TH có nhiều task sửa chữa nội bộ, mà đã sinh ra task trả rồi thì hệ thống sẽ xử lý:

  • KT xem task trả có tình trạng = Kế hoạch không, nếu đang ở tình trạng = Kế hoạch thì sẽ add linh kiện vào task trả đó
  • Ngược lại nếu tình trạng = Mới thì sẽ tạo ra thêm 1 task trả mới.

 

Việc tiếp theo là điều phối sẽ tiến hành phân task trả cho KT xuống hiện trường để trả lại thiết bị/sản phẩm cho khách hàng.

Việc điều phối task trả cũng tương tự như các task đã hướng dẫn ở trên:

Bước 1: Tại màn hình P. Tiếp nhận VT, mở màn hình điều phối của task trả bằng cách nhấn vào Mở Điều phối

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 2: Tại màn hình Điều phối công việc, nhấn vào Điều phối 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 3: Hiển thị thông tin của Công việc Sửa chữa nội bộ

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 4: Tại màn hình Điều phối, nhấn vào Giao công việc

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin sau đó nhấn Lưu

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 6: Xem kết quả hiển thị ở màn hình điều phối

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Ghi chú:

  • Click vào “CASE1606” để xem thông tin tại màn hình chi tiết Case
  • Click vào “TASK2620” để xem thông tin tại màn hình chi tiết Task
  • Click vào giá trị của cột thiết bị để xem chi tiết

 

Bước 7: Các bước tiếp theo của quy trình sẽ do nhân viên kỹ thuật thực hiện trên APP

Bước 8: Kiểm tra kết quả sau khi NVKT đã hoàn thành Task sửa chữa nội bộ

A screenshot of a computer

Description automatically generated