Lưu ý: Case – Task lắp đặt chỉ tạo được khi Task Test máy đã hoàn thành (thiết bị đã được khai sinh mới tiến hành lắp đặt)

Bước 1: Vào menu “Kỹ thuật” chọn module “Điều phối công việc”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 2: Vào tab “Theo dõi đơn hàng lắp đặt”, sau đó tìm kiếm thông tin Đơn bạn muốn điều phối

Ví dụ: Nhập thông tin Mã phiếu giao hàng SO43405/DO41389-001

 

Bước 3: Hiển thị kết quả cần tìm, bạn click vào button “Điều phối” để tiếp tục thực hiện điều phối Case – Task giao hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 4: Tại màn hình điều phối, nhập đầy đủ các thông tin và click “Lưu”

Ghi chú:

1: Bỏ check ở Case Hướng dẫn 🡪 nếu không muốn khởi tạo cùng lúc với Case LĐ

2: Bỏ check ở Case Nghiệm thu 🡪 nếu không muốn khởi tạo cùng lúc với Case LĐ

 

Bước 5: Hệ thống cập nhật tình trạng tại màn hình Điều phối công việc

  • Thông tin được cập nhật ở Tab Theo dõi đơn hàng lắp đặt (nhấn f5 để xem thông tin cập nhật)

 

  • Thông tin Case Lắp đặt được cập nhật ở Tab Khảo sát – Test – Lắp đặt – Hướng dẫn – Nghiệm thu

 

Bước 6: Xem kết quả hiển thị ở màn hình điều phối

  • Click “Điều phối” của phiếu giao đang xét để xem thông tin Case – Task Lắp đặt vừa khởi tạo

Ghi chú:

  • Khi label ở panel của Case đính kèm mã case (Lắp đặt – CASE1566) có nghĩa Case đã được khởi tạo. Có thể click vào “CASE1566” để xem thông tin tại màn hình chi tiết Case
  • Click vào “TASK2572” để xem thông tin tại màn hình chi tiết Task
  • Click vào giá trị của cột thiết bị để xem chi tiết

 

Bước 7: Các bước tiếp theo của quy trình sẽ do nhân viên kỹ thuật thực hiện trên APP

Bước 8: Kiểm tra kết quả sau khi NVKT đã hoàn thành Task Lắp đặt