a. Điều phối

Đây là cách khảo sát mà điều phối sẽ thực hiện khảo sát thông qua điện thoại với KH, để khởi tạo và thực hiện case khảo sát qua điện thoại bạn thực hiện như sau:

Mở thông tin đơn hàng bạn muốn thực hiện điều phối

Bước 2: Trong màn hình điều phối, đầu tiên bạn click chọn option xử lý qua điện thoại

Bước 3: Tiếp đến bạn lựa chọn về thời gian thực hiện task và người phụ thực hiện task đó

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Ghi chú:

  • Ở cột tình trạng mặc định sẽ là Kế hoạch, nếu bạn để tình trạng là kế hoạch có nghĩa là task này chưa được phân xuống cho nv thực hiện, bạn sẽ phải thao tác thêm 1 thao tác nữa sau khi lưu đó là giao task.

Bước 4: Tiến hành untick các case khác nếu bạn chưa muốn điều phối trước khi thực hiện nhấn lưu

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 5: Tiếp theo là bạn nhấn Lưu để lưu task khảo sát

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 6: Nếu trong quá trình điều phối, bạn vẫn để tình trạng = kế hoạch thì lúc này bạn cần mở lại màn hình điều phối để giao task xuống cho nv thực hiện

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 7: Bạn kiểm tra lại các thông tin lần cuối sau đó nhấn lưu

A screenshot of a computer Description automatically generated

b. Thành công

Đây là trường hợp điếu phối ghi nhận công việc khảo sát được xử lý thành công qua điện thoại, để cập nhật tình trạng của task bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình điều phối công việc, bạn click vào mã task thuộc Loại Xử lý qua điện thoại đang ở tình trạng mới

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Task, click button Sửa

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Bước 3: Bạn tiến hành cập nhật tình trạng Hoàn thành và đánh giá kết quả Đã xong cho Task sau đó click Lưu

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 4: Bạn có thể click Mở điều phối trong task hiện tại để xem lại kết quả tại màn hình Điều phối

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Bước 5: Tại màn hình Project Board, click vào Điều phối để xem kết quả hiển thị ở màn hình điều phối công việc

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý:

Trường hợp bạn không nhìn thấy case để thực hiện điều phối, bạn hãy add thêm tình trạng/case và nhấn tìm kiếm lại

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Bước 6: Kết quả tại màn hình Điều phối công việc sau khi cập nhật task thành công

A screenshot of a computer Description automatically generated

c. Thất bại

Trường hợp task thực hiện khảo sát qua điện thoại không thành công, bạn cần tạo task và phân cho kỹ thuật xuống hiện trường để thực hiện khảo sát.

Để thực hiện bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tại màn hình điều phối công việc, bạn click vào mã task thuộc Loại Xử lý qua điện thoại đang ở tình trạng mới

Ví dụ: Mở task Xử lý qua điện thoại có mã “TASK3384

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Bước 2: Tại màn hình Chi tiết của Task, click button Sửa

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Bước 3: Bạn tiến hành cập nhật tình trạng Hoàn thành và đánh giá kết quả Chưa xong hoặc Không xong cho Task

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 4: Sau khi chọn kết quả Chưa xong/Không xong, sẽ hiển thị panel Chuyển giao Task cho kỹ thuật, bạn tiến hành nhập thông tin tại panel và click Lưu để chuyển giao

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 5: Sau khi điều phối cho KT xuống hiện trường để khảo sát, bạn có thể click Mở điều phối để xem lại thông tin

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Bước 6: Tại màn hình Project Board, click vào Điều phối để xem kết quả hiển thị ở màn hình điều phối công việc

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 7: Kết quả tại màn hình Điều phối công việc sau khi cập nhật task thành công

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Lưu ý:

Sau khi thực hiện chuyển giao task cho kỹ thuật, hệ thống sẽ sinh ra task khảo sát tại hiện trường với loại Khảo sát. Nếu bạn chưa chọn tình trạng = mới thì lúc này bạn cần thực hiện giao task xuống cho KT