Để thực hiện giao hàng bạn thao tác như sau:

Bước 1: Vào menu “Kỹ thuật” chọn module “Điều phối công việc”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 2: Tại màn hình Project Board chọn tab “Theo dõi đơn hàng lắp đặt”, sau đó bạn nhập thông tin liên quan để tìm kiếm Đơn hàng có phiếu giao hàng cần điều phối và click “Tìm kiếm”

Ví dụ: Nhập thông tin Mã phiếu giao hàng SO43405/DO41389-001

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 3: Hiển thị kết quả cần tìm, bạn click vào button “Điều phối” để tiếp tục thực hiện điều phối Case – Task giao hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 4: Tại màn hình Case Giao hàng, nhập đầy đủ các thông tin và click “Lưu”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Ghi chú:

  • Case Giao hàng không có tình trạng Mới vì cần nhập thông tin hàng hóa cho Task Giao hàng
  • Nếu không muốn thực hiện cùng lúc task Lắp đặt bạn có thể untick task lắp đặt

 

Bước 5: Sau khi lưu thành công, màn hình Điều phối công việc sẽ tự động mở lại, bạn kéo xuống dưới phần Giao hàng để xem chi tiết

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 6: Bạn tiến hành nhập thông tin hàng hóa cho task giao hàng bằng cách click vào button “T.tin hàng hóa”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 7: Hiển thị popup Thông tin hàng hóa, để thêm các thiết bị/sản phẩm này vào hàng hóa bạn click button Thêm thiết bị hoặc thêm sản phẩm

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 8: Tiếp theo đó bạn click vào để chọn thiết bị/sản phẩm tương ứng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 9: Sau khi chọn thành công thiết bị/sản phẩm, bạn tiến hành nhập số lượng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Ghi chú:

  • Đối với thiết bị được chọn SL mặc định được fix = 1 bạn không thể điều chỉnh lại
  • Đối với sản phẩm được chọn SL bạn nhập vào không được vượt quá SL trong phiếu giao.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 10: Sau khi nhập xong số lượng, bạn click “Lưu” để lưu lại thông tin hàng hóa

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 11: Sau khi cập nhật thông tin hàng hóa, bạn đã có thể chuyển tình trạng của task giao hàng thành mới bằng cách click vào button “Giao công việc”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 12: Các bước tiếp theo của quy trình nhân viên sẽ thực hiện trên App 

Bước 13: Kiểm tra kết quả sau khi nhân viên kỹ thuật thực hiện Task Giao hàng thành công

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated