Để ghi nhận thông tin Phiếu giao hàng cho đơn hàng bạn thực hiện như sau

Lưu ý: Đối với những Đơn hàng có tình trạng = Đã duyệt thì bạn có thể chuyển đổi Đơn hàng này thành Phiếu giao hàng để cập nhật qua Fast xuất kho.

Bước 1: Tìm kiếm và mở thông tin đơn hàng đã được phê duyệt

 

Bước 2: Thực hiện chuyển đổi Đơn hàng thành Phiếu giao hàng

 

Bước 3: Chọn “Yes” để xác nhận chắc chắn tạo Phiếu giao (xuất) hàng. Thông tin này sẽ liên kết tới Fast để cập nhật bên Fast.

 

Bước 4: Chọn “Yes” nếu muốn copy địa chỉ giao hàng từ Đơn hàng qua thông tin Phiếu giao

 

Bước 5: Bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết trong phiếu giao tương ứng

Ghi chú:

  • Theo dõi xử lý đơn hàng

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Thông tin về sản phẩm được copy từ Đơn hàng sang, bạn có thể điều chỉnh lại thông tin về số lượng, cũng như thông tin về sản phẩm trong phiếu giao

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Một số lưu ý về sản phẩm (hoặc dịch vụ) trong phiếu giao hàng

  • Số lượng sản phẩm (hoặc dịch vụ) trong phiếu giao hàng không được lớn hơn số lượng trong đơn hàng

 

  • Không được phép lựa chọn thêm sản phẩm (hoặc dịch vụ) cho phiếu giao hàng nếu sản phẩm (hoặc dịch vụ) đó không có trong đơn hàng.

 

 

Bước 6: Click vào button “Lưu” để hoàn tất việc tạo Phiếu giao hàng cho Đơn hàng

 

Bước 7: Popup xác nhận việc bạn có muốn đồng bộ thông tin phiếu giao hàng sang bên Fast hay không, click vào “Lưu và Đồng bộ” để thực hiện việc đồng bộ phiếu sang Fast

Lưu ý: Trường hợp bạn chỉ nhấn Lưu thôi thì lúc này Phiếu giao chỉ được lưu bên CRM và chưa có đồng bộ sang Fast.

 

Bước 8: Kết quả sau khi tạo thành công Phiếu giao và đồng bộ thành công dữ liệu sang bên Fast