Tài khoản Isc là tài khoản được cấp cho người liên hệ để đăng nhập vào app sau khi đến khám sức khỏe.

Lưu ý :

  • Tài khoản Isc được đồng bộ 1 chiều từ HIS về CRM.
  • Đối với người liên hệ được tạo mới thì cần tạo lệnh đặt khám tương ứng để lấy mã người bệnh. Sau đó mới đồng bộ được tài khoản Isc.

 

Có 3 cách đồng bộ tài khoản Isc :

Cách 1: Hệ thống tự động cập nhật 24h 1 lần.

Cách 2: User chủ động cập nhật bằng tay theo danh sách (Đồng độ DS tài khoản Isc).

Cách 3: User chủ động cập nhật bằng tay theo từng người liên hệ (Cập nhập tài khoản Isc).

 

Để đồng bộ tài khoản Isc bạn tiến hành thực hiện như sau:

Cách 2: User chủ động cập nhật bằng tay theo danh sách (Đồng độ DS tài khoản Isc).

Bước 1: Truy cập menu “Khách hàng” chọn module “Người liên hệ”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 2: Ở màn hình dách sách người liên hệ, bạn nhấn button “Cập nhập DS tài khoản Isc”

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 3: Bạn chọn khoảng thời gian muốn đồng bộ sau đó nhấn button “Đồng bộ” để tiến hành lấy dữ liệu từ HIS về CRM.

 

Bước 4: Kết quả sau khi đồng bộ thành công

 

Ở trong màn hình chi tiết của người liên hệ sẽ hiện tài tài khoản Isc

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Cách 3: User chủ động cập nhật bằng tay theo từng người liên hệ (Cập nhập tài khoản Isc).

Bước 1: Truy cập menu “Khách hàng” chọn module “Người liên hệ”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 2: Ở màn hình danh sách bạn tìm kiếm và chọn người liên hệ muốn cập nhập tài khoản Isc.

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 3: Ở màn hình chi tiết người liên hệ, bạn chọn “Cập nhật tài khoản Isc”

 

Bước 4: Bạn chọn “Có” để tiến hành đồng bộ dữ liệu từ HIS.

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 5: Kết quả sau khi đồng bộ thành công.

Hiển thị thông báo đồng bộ thành công.

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Hiển thị thông tin tài khoản Isc.

A screenshot of a chat Description automatically generated