Lưu ý:

  • Đối với các công ty có loại công ty = Khách hàng và chọn Đồng bộ HIS = Đồng bộ khi chỉnh sửa thông tin công ty thì thông tin công ty sau khi chỉnh sửa cũng được đồng bộ từ CRM qua HIS.

 

Để cập nhật thông tin công ty bạn cần tiến hành thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chọn module “Công ty”, tại màn hình danh sách, bạn tìm kiếm và chọn công ty cần chỉnh sửa.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 2: Ở màn hình chi tiết công ty, bạn bấm vào button “Sửa”.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 3: Bạn tiến hành chỉnh sửa thông tin và sau đó nhấn “Lưu”.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 4: Kết quả công ty sau khi chỉnh sửa.

A screenshot of a computer

Description automatically generated