Người liên hệ là nơi lưu trữ thông tin khách hàng cá nhân (bệnh nhân) và người liên hệ của các công ty, đối tác.

Người liên hệ có thể được tạo mới hoặc chuyển đổi từ lead qua.

Lưu ý:

  • Người liên hệ được tạo mới trên CRM và không đồng bộ qua HIS.