Bạn sẽ được hướng dẫn nhưng thông tin cơ bản như sau:

  1. Đăng nhập – Đăng xuất
  2. Thiết lập thông tin cá nhân
  3. Tính năng trên thanh công cụ
  4. Giới thiệu màn hình
  5. Hỗ trợ sử dụng tự động